สวเสรีquotแนะผู้บริหารประเทศต้องรู้เท่าทันกระบวนการผู้ไม่หวังดีปลุกปั่นเยาวชนหวังยึดประเทศทำลายระบบบอร์ด ข่าววันนี้ โพสท์โดย มยุริญ ผดผื่นคันนายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในงานสัมมนา เรื่องสภานักเรียน มีบทบาทอย่างไรกับการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตอนหนึ่งว่า สภานักเรียนยุคก่อนหน้านั้น ยอมรับว่ามีการเรียกร้องให้ปรับเครื่องแต่งกายและทรงผม แต่ไม่ก้าวร้าว ไม่รุนแรง เป็นการแสดงออกที่พึงมี ทั้งนี้สภานักเรียนถือเป็นความจำเป็นต้องมี เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่แข็งแรง รวมถึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมประชาธิปไตยที่หลายฝ่ายมองว่าคือ เสรีภาพ เท่าเทียม ไม่ถูกบังคับ ปรากฎการณ์ยุคปัจจุบันการพัฒนาไปไกลและไปเร็ว เมื่อมีโซเชียลมีเดีย และอุปกรณ์ มือถือทันสมัย ข้อมูลถูกส่งผ่านถึงกันได้ง่าย และมักพบการยุยง ปลุกปั่น หากผู้บริหารประเทศบริหารไม่ทันอาจจะเป็นปัญหาได้ เพราะการสื่อสารนัดหมายทำได้ง่าย ส่งข้อความนัดเวลา มาเต็มบนถนน สิ่งที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทำให้สังคมเปลี่ยน เยาวชนเผชิญทั้งข่าวจริง ข่าวเท็จทำให้สถาการณ์เป็นแบบปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ามีผู้ไม่หวังดีที่ต้องการยึดประเทศ ทำลายระบบ ทำลายองค์กร เพื่อให้คนเหล่านี้ยึดประเทศได้ ซึ่งปรากฎภาพความรุนแรงมากขึ้น มีการชุมนุม มีม็อบ ก้าวล่วงสถาบัน ดังนั้น เยาวชนต้องไม่ให้ความร่วมมือ เพราะสิ่งเหล่านั้นทำให้บ้านเมืองไม่สงบ ไม่ปลอดภัย ปัจจุบันมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าประชาธิปไตยและเสรีภาพที่มองว่าทำอะไรก็ได้ ทั้งนี้ตนมองว่าการทำความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยต้องทำความเข้าใจทั้งระบบ โดยประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสถาบันที่สร้างชาติ สร้างแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น ดังนั้นการปลูกฝังให้ความสำคัญจึงมีความจำเป็น เพื่อป้องกันการถูกยุยงปลุกปั่น และสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน การสร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตยถูกสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเสรีภาพอยากทำอะไรก็ได้ ไม่มีความเหลื่อมล้ำ ต้องมีความเท่าเทียม ทั้งนี้การอยู่ร่วมกันต้องมีกติกา คือรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ รวมถึงระเบียบข้อบังคับ ยุคปัจจุบันคนเข้าใจผิดเสรีภาพอยากทำอะไรก็ได้ กฎระเบียบโรงเรียนไม่จำเป็น ลดการเคารพผู้ใหญ่เพราะถือว่าเท่าเทียมเป็นความเข้าใจผิด ทั้งนี้รูปแบบประชาธิปไตยแบบไทยต้องให้เกียรติ เกรงใจและความเคารพ