ต้นไม้อัปมงคลบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ โพสท์โดย buay1975ต้นไม้อัปมงคลที่ไม่ควรปลูกในบ้านต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มาช้านาน นอกจากจะให้ความร่มเงาและความสวยงามแล้ว ต้นไม้บางชนิดยังถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีหรือความเจริญรุ่งเรือง เช่น ต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ต้นแก้ว เป็นต้น ในทางกลับกัน ต้นไม้บางชนิดก็ถูกมองว่าเป็นต้นไม้อัปมงคลที่ไม่ควรปลูกในบ้าน ความเชื่อเรื่องต้นไม้อัปมงคลนี้มีที่มาอย่างไร และความเชื่อเหล่านี้จริงจังหรือไม่ความเชื่อเรื่องต้นไม้อัปมงคลมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมักมีสาเหตุมาจากลักษณะของต้นไม้นั้น เช่น ต้นโศกที่มีชื่อฟังดูเศร้าโศก ต้นระกำที่มีหนามแหลมคม ต้นตะเคียนที่มีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ของผี เป็นต้น นอกจากนี้ ต้นไม้บางชนิดยังถูกมองว่าเป็นต้นไม้แห่งความตาย เช่น ต้นปรง ต้นยม เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ความเชื่อเรื่องต้นไม้อัปมงคลเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ การปลูกต้นไม้ในบ้านควรพิจารณาจากความสวยงาม และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นหลัก ไม่ควรปลูกต้นไม้ตามความเชื่อเพียงอย่างเดียว เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยได้ต้นไม้อัปมงคลที่ไม่ควรปลูกในบ้าน:ต้นโศกต้นโศกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร ใบเป็นรูปหอก ออกดอกเป็นช่อสีขาว ดอกจะบานในช่วงฤดูหนาว ความเชื่อเรื่องต้นโศกว่าจะทำให้คนในบ้านเกิดความเศร้าโศกเสียใจนั้น น่าจะมาจากชื่อของต้นโศกที่ฟังดูคล้ายกับคำว่า "โศกเศร้า" นั่นเองต้นระกำต้นระกำเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร ใบเป็นรูปหัวใจ ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ดอกจะบานในช่วงฤดูหนาว ความเชื่อเรื่องต้นระกำว่าจะทำให้คนในบ้านชอกช้ำระกำใจนั้น น่าจะมาจากชื่อของต้นระกำที่ฟังดูเศร้าหมอง และใบของต้นระกำมีหนามแหลมคม เชื่อว่าจะทำให้เกิดอันตรายกับคนในบ้านได้ต้นลั่นทมต้นลั่นทมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร ใบเป็นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อสีชมพู ดอกจะบานในช่วงฤดูหนาว เดิมชื่อ "ลีลาวดี" แต่ภายหลังเปลี่ยนชื่อใหม่ เนื่องจากชื่อ "ลั่นทม" ฟังดูคล้ายคำว่า "ระทม" จึงเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านมีแต่เรื่องเศร้าใจต้นมะรุมต้นมะรุมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร ใบเป็นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อสีขาว ดอกจะบานในช่วงฤดูร้อน ความเชื่อเรื่องต้นมะรุมว่าจะทำให้คนในบ้านมีเรื่องทุกข์ร้อนนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าต้นมะรุมเป็นไม้ที่มีหนามแหลมคม เชื่อว่าจะทำให้เกิดอันตรายกับคนในบ้านได้ต้นเต่าร้างต้นเต่าร้างเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร ใบเป็นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อสีชมพู ดอกจะบานในช่วงฤดูหนาว ความเชื่อเรื่องต้นเต่าร้างว่าจะทำให้คนในบ้านแตกแยกนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าต้นเต่าร้างเป็นไม้ที่แห้งตายได้ง่าย เชื่อว่าจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีในบ้านได้ต้นนางแย้มป่าต้นนางแย้มป่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร ใบเป็นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ดอกจะบานในช่วงฤดูฝน ความเชื่อเรื่องต้นนางแย้มป่าว่าจะทำให้คนในบ้านมีแต่เรื่องวุ่นวายนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าต้นนางแย้มป่าเป็นไม้ที่มีดอกสีเหลืองคล้ายกับดอกของไม้มงคล จึงเชื่อว่าจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีในบ้านได้ต้นยมต้นยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร ใบเป็นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ดอกจะบานในช่วงฤดูร้อน ความเชื่อเรื่องต้นยมว่าจะทำให้คนในบ้านเกิดอุบัติเหตุนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าต้นยมเป็นไม้ที่มีหนามแหลมคม เชื่อว่าจะทำให้เกิดอันตรายกับคนในบ้านได้ต้นตะเคียนต้นตะเคียนเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นสูงประมาณ 30-50 เมตร ใบเป็นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ดอกจะบานในช่วงฤดูร้อน ความเชื่อเรื่องต้นตะเคียนว่าเป็นต้นไม้ของผีนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าต้นตะเคียนเป็นไม้ที่มีวิญญาณสิงสถิตอยู่ เชื่อว่าจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีในบ้านได้ต้นโพธิ์ต้นโพธิ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นสูงประมาณ 30-50 เมตร ใบเป็นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ดอกจะบานในช่วงฤดูร้อน ความเชื่อเรื่องต้นโพธิ์ว่าเป็นต้นไม้ของพระพุทธเจ้า จึงไม่ควรปลูกในบ้านเพราะไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าต้นโพธิ์เป็นไม้ที่มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ เชื่อว่าจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีในบ้านได้ต้นไทรต้นไทรเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นสูงประมาณ 30-50 เมตร ใบเป็นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ดอกจะบานในช่วงฤดูร้อน ความเชื่อเรื่องต้นไทรว่าเป็นต้นไม้ของเทพเจ้าจึงไม่ควรปลูกในบ้านเพราะไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าต้นไทรเป็นไม้ที่มีเทพเจ้าประทับอยู่ เชื่อว่าจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีในบ้านได้ต้นกล้วยตานีต้นกล้วยตานีเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร ใบเป็นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ดอกจะบานในช่วงฤดูร้อน ความเชื่อเรื่องต้นกล้วยตานีว่าเป็นต้นไม้ของผีนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าต้นกล้วยตานีเป็นไม้ที่มักปลูกไว้ตามป่าช้า เชื่อว่าจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีได้ครับ ข้อมูลอย่างละเอียด ดังนี้ต้นปรงต้นปรงเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นสูงประมาณ 10-20 เมตร ใบเป็นรูปพัด ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ดอกจะบานในช่วงฤดูร้อน ความเชื่อเรื่องต้นปรงว่าจะทำให้คนในบ้านมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าต้นปรงเป็นไม้ที่มีหนามแหลมคม เชื่อว่าจะทำให้เกิดอันตรายกับคนในบ้านได้นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อเรื่องต้นปรงอีกว่า เป็นต้นไม้แห่งความตาย เนื่องจากต้นปรงมักพบเห็นตามป่าช้าหรือสถานที่ทางศาสนา จึงเชื่อว่าหากนำต้นปรงมาปลูกในบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีแต่เรื่องไม่ดี เกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตได้ดอกชบาดอกชบาเป็นดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว มีหลายสี เช่น สีแดง เหลือง ชมพู ขาว เป็นต้น ความเชื่อเรื่องดอกชบาว่าจะทำให้คนในบ้านมีคดีความนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าดอกชบาเป็นดอกไม้ที่มีสีแดง สีแดงเป็นสีที่สื่อถึงความโกรธ อารมณ์รุนแรง จึงเชื่อว่าหากปลูกดอกชบาในบ้าน จะทำให้คนในบ้านเกิดอารมณ์โกรธได้ง่าย เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง หรือมีคดีความตามมาดอกรักดอกรักเป็นดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว มีหลายสี เช่น สีแดง เหลือง ชมพู ขาว เป็นต้น ความเชื่อเรื่องดอกรักว่าจะทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าดอกรักเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรัก ความโรแมนติก แต่เมื่อดอกรักเหี่ยวเฉา ใบร่วงหล่น กลับกลายเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความเศร้า ความโศกเสียใจ จึงเชื่อว่าหากปลูกดอกรักในบ้าน จะทำให้คนในบ้านเกิดเรื่องไม่ดี เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือแยกทางกันดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว มีหลายสี เช่น สีแดง เหลือง ชมพู ขาว เป็นต้น ความเชื่อเรื่องดอกเฟื่องฟ้าว่าจะทำให้คนในบ้านแยกทางกันนั้น น่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใส สวยงาม แต่ดอกเฟื่องฟ้ามักมีกลิ่นเหม็นฉุน จึงเชื่อว่าหากปลูกดอกเฟื่องฟ้าในบ้าน จะทำให้คนในบ้านเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือแยกทางกันคำแนะนำในการเลือกต้นไม้มาปลูกในบ้าน:เลือกต้นไม้ที่มีความสวยงามและเหมาะกับสภาพแวดล้อมหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้อัปมงคลตามความเชื่อดูแลรักษาต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง