บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย ดอยตุง สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงระดับตำแหน่งข้าราชการของไทยกันนะครับ ข้าราชการไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ประเภทบริหาร เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหารประเภทอำนวยการ เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมประเภทวิชาการ เป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการแต่ละประเภทแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ประเภทบริหาร มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น และระดับสูงประเภทอำนวยการ มี 4 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญประเภทวิชาการ มี 5 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิประเภททั่วไป มี 4 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษระดับตำแหน่งข้าราชการจะกำหนดจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน โดยข้าราชการสามารถเลื่อนระดับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมและผลงานแล้วระดับตำแหน่งไหนล่ะที่เป็นตำแหน่งสูงสุดในข้าราชการไทย?ระดับตำแหน่งข้าราชการของไทยคำตอบคือ ระดับทรงคุณวุฒิ ในประเภทวิชาการ ซึ่งตำแหน่งระดับนี้มักจะเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ เช่น ปลัดกระทรวง เลขาธิการ ฯลฯระดับตำแหน่งข้าราชการมีความสำคัญต่อข้าราชการ เพราะจะเป็นตัวกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิในการลา ฯลฯหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับ