บอร์ด ความรัก,สวัสดิการทหารผ่านศึก ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย sansantiสวัสดิการทหารผ่านศึกเป็นสิทธิพิเศษที่รัฐมอบให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว เพื่อตอบแทนความเสียสละที่พวกเขาได้เสียสละเพื่อชาติ สวัสดิการทหารผ่านศึกในประเทศไทยมีหลากหลายประเภท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้สวัสดิการด้านการเงินได้แก่ เงินบำนาญ เงินเบี้ยหวัด เงินช่วยเหลือรายเดือน เงินสงเคราะห์ และเงินทุนการศึกษาเงินบำนาญ เป็นเงินที่จ่ายให้กับทหารผ่านศึกที่เกษียณอายุราชการแล้วเงินเบี้ยหวัด เป็นเงินที่จ่ายให้กับทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่เงินช่วยเหลือรายเดือน เป็นเงินที่จ่ายให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตเงินสงเคราะห์ เป็นเงินที่จ่ายให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติเงินทุนการศึกษา เป็นเงินที่จ่ายให้กับบุตรหลานของทหารผ่านศึกเพื่อใช้ในการศึกษาสวัสดิการด้านอื่นๆได้แก่ สิทธิพิเศษทางการศึกษา สิทธิพิเศษด้านการแพทย์ สิทธิพิเศษด้านที่อยู่อาศัย สิทธิพิเศษด้านการเดินทาง สิทธิพิเศษด้านภาษี และสิทธิพิเศษอื่นๆสิทธิพิเศษทางการศึกษา ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้รับสิทธิพิเศษในการศึกษา เช่น การลดหย่อนค่าเล่าเรียน การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และการรับเข้าศึกษาก่อนในบางสถาบันสิทธิพิเศษด้านการแพทย์ ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้รับสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาล เช่น การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล และการรับเข้ารับการรักษาพยาบาลก่อนในบางโรงพยาบาลสิทธิพิเศษด้านที่อยู่อาศัย ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อบ้านหรือเช่าบ้าน เช่น การผ่อนบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และการเช่าบ้านในอัตราที่ต่ำกว่าปกติสิทธิพิเศษด้านการเดินทาง ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้รับสิทธิพิเศษในการเดินทาง เช่น การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ เครื่องบิน และรถโดยสารประจำทางสิทธิพิเศษด้านภาษี ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้รับสิทธิพิเศษในการเสียภาษี เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการรับคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิทธิพิเศษอื่นๆ ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น การรับบำเหน็จพิเศษ การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การได้รับเกียรติยศ และการได้รับสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมาย การขอรับสวัสดิการทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกหรือครอบครัวสามารถยื่นขอรับสวัสดิการทหารผ่านศึกได้ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่งทั่วประเทศ โดยต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปยื่นขอสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการทหารผ่านศึก สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก