ก้าวไกลปฏิรูปที่ดิน📍📍บอร์ด ข่าววันนี้ โพสท์โดย Wut15[ รักษาสัญญาประชาชน ก้าวไกลยื่นกฎหมายเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนดเข้าสภา ] .หนึ่งในความเหลื่อมล้ำที่เรื้อรังที่สุดของประเทศ คือความเหลื่อมล้ำในการครอบครองที่ดิน เพราะ 80% ของที่ดินทั้งหมด กระจุกอยู่ที่คนรวยที่สุด (ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยเพียง 5% ของประเทศ) ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ 75% ไม่มีที่ดินของตนเอง.พรรคก้าวไกลให้คำมั่นสัญญากับประชาชนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ว่าวาระการปฏิรูปที่ดิน คือกระดุมเม็ดแรกและจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่เราจะผลักดันให้เป็นจริง .แม้ถึงวันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลไม่มีอำนาจฝ่ายบริหาร แต่เรายังมุ่งมั่นผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ได้เสนอต่อพี่น้องประชาชนผ่านกลไกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ คือการเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ .วันนี้ 24 สิงหาคม 2566 สส. พรรคก้าวไกลได้ยื่นร่างกฎหมาย ‘ปฏิรูปที่ดิน’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศ’ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย 2 ร่าง..📌(1) ร่าง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชน เพื่อปลดล็อกที่ดิน ส.ป.ก. .สาระสำคัญ: เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. ให้เป็นโฉนดอย่างเป็นธรรม คืนให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้ .(i) หากผู้รับสิทธิ ส.ป.ก. กับ ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ตรงกัน: ออกโฉนดที่ดินได้เลย - ภายใน 5 ปีแรก: โอนมรดกได้ แต่หากจะขายหรือจำนอง ต้องดำเนินการผ่านธนาคารที่ดิน - หลัง 5 ปีผ่านไป: ทำธุรกรรมได้เหมือนกับโฉนดที่ดินทั่วไป .(ii) หากผู้รับสิทธิ ส.ป.ก. กับ ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ตรงกัน: ออกโฉนดที่ดินต่อเมื่อ(1) เป็นผู้ที่มีหลักฐานใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี และ (2) เป็นผู้ที่มีหลักฐานข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับสิทธิเดิมกับผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินจริง และ (3) เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินทั้งหมดไม่เกิน 10 ล้านบาท (ไม่นับรวมมูลค่าของที่ดิน ส.ป.ก. ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นโฉนด) .- สำหรับกรณีที่ใช้ที่ดินที่ผ่านมาเพื่อการเกษตร: ได้รับการเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนดได้ไม่เกิน 50 ไร่- สำหรับกรณีที่ใช้ที่ดินที่ผ่านมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกจากการเกษตร: ได้รับการเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด เฉพาะผู้ที่ครอบครองที่ดินรวมกันทั้งหมด (ทั้งโฉนดที่ดินแปลงอื่นๆ และ ส.ป.ก. ที่จะถูกเปลี่ยนเป็นโฉนด) ไม่เกิน 50 ไร่ .- ภายใน 10 ปีแรก: โอนมรดกได้ แต่หากจะขายหรือจำนอง ต้องดำเนินการผ่านธนาคารที่ดิน - หลัง 10 ปีผ่านไป: ทำธุรกรรมได้เหมือนกับโฉนดที่ดินทั่วไป - ที่ดินส่วนที่เกิน 50 ไร่ (ตามเงื่อนไขข้างบน) หรือได้มาแบบผิดกฎหมาย จะนำกลับมาสู่การครอบครองของรัฐ เพื่อเตรียมจัดสรรการใช้ประโยชน์ใหม่ในอนาคต..📌(2) ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชน สนับสนุนการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม . สาระสำคัญ: - เพิ่มนิยาม 'สิทธิชุมชน' โดยสามารถกำหนดให้ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธิในที่ดินตามที่ได้รับอนุญาต และมีสิทธิในการดูแล รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในการเข้าถือครองและใช้ประโยชน์ร่วมกันตามวิถีชีวิตของชุมชน - เพิ่มประสิทธิภาพในการนำที่ดินรกร้างมาเป็นของรัฐ กำหนดให้เป็นอำนาจของท้องถิ่นในการดำเนินการตรวจสอบที่ดินและยื่นคำร้องต่อศาล - เพิ่มความเป็นธรรมในการออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน เช่น กำหนดให้ใช้หลักฐานอื่นได้ (นอกจากระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและระวางรูปถ่ายทางอากาศ) ในการพิสูจน์ว่ามีการครองครองทำประโยชน์จริงในพื้นที่..อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในชุดกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เรายังมีร่างฉบับอื่นๆ รอยื่นเข้าสู่สภาฯ ในอนาคตอันใกล้ ขอให้ประชาชนรอติดตาม. พรรคก้าวไกลยืนยันว่า ทุกเสียงของประชาชนที่มอบให้พรรคก้าวไกลต้องมีความหมาย เราจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อผลักดันวาระที่ก้าวหน้า ทั้งในและนอกสภา สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต่อไปอย่างไม่ท้อถอย .#ก้าวไกล #ปฏิรูปที่ดิน